Utredningsfasen

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Utbyggingsfasen

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Foto: Hilde Torgersen Holst (Statnett)

Utredningsarbeid for Sogn–Ulven har startet

Strømkablene mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner er så gamle at de må skiftes ut for å få en sikker strømleveranse i årene som kommer. Statnett har derfor igangsatt et utredningsarbeid ...

Les mer

Statnetts styre vil fornye gamle anlegg i Oslo

På styremøtet 23.juni 2016 besluttet Statnetts styre fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon. - Dette er en viktig beslutning på veien for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i ...

Les mer
Nyhetsarkiv